Poistenie majetku

Porovnajte si cenu poistenia vášho domova či chaty. Poistenie ochráni vašu nehnuteľnosť pred živlom, následkami ohňa či vody a taktiež pred následkami vandalizmu alebo lúpeže.

poistenie majetku

O poistení majetku

V poistení majetku poznáme dva základné typy poistenia:

 • Poistenie nehnuteľnosti
 • Poistenie domácnosti

Každý vlastník svojej nehnuteľnosti, či je to dom, byt, chata alebo iná nehnuteľnosť, by mal myslieť na riziká,
ktoré sa s ich vlastníctvom spájajú a zabezpečiť ich ochranu uzatvorením vhodného typu poistenia.
Poistenie nehnuteľností je určené na zabezpečenie rôznych typov nehnuteľností proti:

 • živelným pohromám
 • krádeži/lúpeži
 • vandalizmu
 • a ďalším rizikám

Úlohou poistenia nehnuteľnosti je zabezpečiť, že poistenému budú v prípade poistnej udalosti vyplatené peňažné
prostriedky na odstránenie škôd vzniknutých na majetku, ktorý toto poistenie kryje.
Poistenie nehnuteľnosti sa uzatvára pre:

 • rodinné domy (vrátane vedľajších objektov ako napr. garáž, plot a pod.)
 • byty
 • rekreačné objekty (napr. chaty, chalupy a pod.)
 • objekty vo výstavbe

Poistenie nehnuteľnosti je dobrovoľné neživotné poistenie, ktoré je ale stále podceňované a zároveň zanedbávané a to aj aj napriek množstvu živelných pohrôm a neočakávaných udalostí, ktorých sme dnes svedkami.

Správne uzatvorené poistenie nehnuteľnosti môže ochrániť Váš domov pred množstvom rizík a Vám tak pomôcť udržať si štandard svojho bývania. Poistenie nehnuteľnosti chráni nielen Vašu nehnuteľnosť ale aj Váš rodinný rozpočet pred neočakávanými finančnými nákladmi spojenými zo škodou na majetku.

Poistenie majetku je možné uzatvoriť na niekoľko rizík. Vo všeobecnosti sa poistenie uzatvára ako súbor rizík ktorý kryje Váš majetok na tieto riziká:

 • požiar
 • výbuch
 • úder blesku
 • záplavy a povodeň
 • pád stromu
 • víchrica
 • náraz vozidla
 • vlámanie 
 • vandalizmus

Poistenie nehnuteľnosti a presný rozsah poistného krytia vždy však závisí od konkrétnej poisťovne a typu balíka krytia. Znamená to že, každá poisťovňa môže poskytovať viacero produktov zameraných na tento druh poistenia a jednotlivé riziká.

Dôležitým faktorom je rovnako aj výška poistného krytia nehnuteľnosti, ktorá by mala spravidla odzrkadliť cenu Vašej nehnuteľnosti.  Zároveň vždy platí pred uzatvorením poistenia nehnuteľnosti, aby ste si dôkladne posúdili jednotlivé poistné riziká.

 

Poistenie domácnosti, podobne ako poistenie nehnuteľnosti je určené na to aby:

 • ochránilo váš majetok pred viacerými rizikami
 • ochránilo aj majetok tretích osôb pred škodou, ktorú im môžete spôsobiť
 • ochránilo vás a vašu domácnosť pred neočakávanými finančnými nákladmi spojenými so vzniknutou škodou

V poistení domácnosti sa dá poistiť takmer čokoľvek. Dôležité je čo si chcete a hlavne čo potrebujete poistiť a akú hodnotu má Váš majetok. Poistenie domácnosti sa vzťahuje na škody na veciach, ktoré sú súčasťou bytu alebo domu, pokiaľ sú uvedené v poistných podmienkach. Môže pritom ísť nielen o nábytok a elektroniku, ale dokonca aj náklady na ošetrenie Vášho domáceho miláčika.
Vždy je dôležitý predovšetkým rozsah poistného krytia. Pri uzatváraní poistenia domácnosti je preto dôležité pozorne si preštudovať zmluvné podmienky. Každá poisťovňa poskytuje poistenie domácnosti s rozličným rozsahom poistného krytia.

Poistenie domácnosti je jeden z najkomplexnejších druhov poistení, ktoré zahŕňa okrem základného balíka aj množstvo pripoistení a nadštandardných krytí. V praxi to znamená, že môžete mať prakticky poistené čokoľvek a v akomkoľvek rozsahu, ak si za to zaplatíte. Pred tým, ako však poistenie domácnosti uzatvoríte, je potrebné dohodnúť jednotlivé poistné podmienky.
Ak sa povie poistenie domácnosti zvyčajne sa myslí poistenie všetkého majetku v dome či byte. Tento majetok je často vystavený mnohým rizikám, pričom sa vo všeobecnosti rozlišujú dva základné typy: riziko krádeže a lúpeže vecí v poistenej domácnosti a riziko živelnej skazy. Obe tieto skupiny rizík sú v rôznom rozsahu poistiteľné, a to v rámci základného balíka poistenia domácnosti, prípadne jeho ďalších pripoistení. Rozsah krytia jednotlivých rizík závisí vždy od konkrétnej poisťovne.


Základný balík poistenia domácnosti najčastejšie kryje tieto riziká:

 • požiar
 • výbuch
 • blesk
 • zrútenie lietadla alebo jeho častí
 • víchrica a krupobitie (ľadovec)
 • zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín
 • zosuv alebo zrútenie lavín
 • zemetrasenie
 • tiaž (ťarcha) snehu alebo námrazy
 • povodeň a záplava
 • zadymenie
 • nadzvuková vlna
 • pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov
 • atmosférické zrážky
 • voda z vodovodného potrubia
 • náraz vozidla
 • odcudzenie – krádež vlámaním alebo lúpež
 • vandalizmus

Poistenie domácnosti je možné rozšíriť aj o rôzne pripoistenia ako napríklad:

 • skrat elektromotora – elektrický skrat, zhorenie motora v domácich spotrebičoch
 • poistenie automatickej práčky pre prípad jej pokazenia z akýchkoľvek príčin
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členom domácnosti
 • poistenie skla proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin
 • poistenie domácich zvierat
 • poistenie smart zariadení

Okrem základného poistenia domácnosti a pripoistení je možné u niektorých poisťovní získať aj nadštandardné krytie, ktoré sa môže vzťahovať napríklad na:

 • vodu z akvária, klimatizačného zariadenia, zo solárnych vykurovacích zariadení, vodných postelí a pod.
 • lom rúrok (prasknutie potrubia)
 • nepriamy úder blesku, prepätie
 • výpadok elektrickej energie
 • atmosférické zrážky

Zodpovednosť sa rozdeľujeme na dve časti: 

 • Zodpovednosť členov domácnosti z bežného občianskeho života 
 • Zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti. 

Niektoré poisťovne ale poskytujú tzv. „všeobecnú zodpovednosť, čo znamená že kryjú poistenie zodpovednosti komplexne.

Poistenie kryje škody vzniknuté následkom činnosti členov domácnosti alebo zvierat v mieste poistenia, či dokonca aj mimo neho.

Náhrada škody je plnená poisťovňou v prípade, ak napríklad Vaše deti rozbijú susedovi loptou okno, prípadne ste spôsobili škodu na majetku alebo ujmu na zdraví pri športovaní, alebo ste spôsobili škodu na tovare v obchode, či Váš pes by urobil škodu v susedovej záhradke.

Poistenie kryje škody spôsobené v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti, pozemku alebo škodou z prevádzky technického, energetického či technologického vybavenia budovy. Náhrada škody je vyplatená v prípade, aknvytopíte suseda alebo napríklad ak máte dom z ktorého v zime padne sneh a poškodí cudzie vozidlo.

Najčastejšia príčina nevyplatenia poistného plnenia zo strany poisťovne je vtedy ak klienti, dané riziko nemajú poistené alebo ak poistené je, tak na nedostatočnú hodnotu. V tomto prípade sú klienti nepríjemne prekvapení ak poisťovňa odmietne poistné plnenie. Mnohí klienti dokonca ani nevedia čo majú poistené

Ak máte staršiu poistnú zmluvu, skontrolujte si aké riziká máte v nej zahrnuté a zároveň na akú poistnú sumu je Vaša nehnuteľnosť krytá. Zariadenie v domácnosti taktiež v priebehu rokov môže meniť svoju hodnotu, ak ste napríklad obmenili svoju obývaciu izbu alebo domáce spotrebiče.

Aj v prípade poistenia majetku platí že svoju starú poistnú zmluvu môžete vypovedať ku výročiu poistného obdobia. Zároveň je potrebné dodržať zákonnú lehotu na výpoveď zmluvy a to je minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak potrebujete poradiť ako napísať výpoveď zmluvy, môžete použiť náš generátor výpovede zmluvy.

Poisťovne používajú na určenie ceny takzvané segmentačné kritériá, podľa ktorých počítajú výšku poistného. Každá poisťovňa môže mať tieto parametre odlišné. Zároveň však nie všetky používajú aj rovnaké kritériá a rovnaký princíp uplatňovania, preto tu najvýhodnejšiu ponuku pre Vás si vyberiete po zadaní svojich parametrov do našej kalkulačky. 

Základné segmentačné kritériá:

 • Poloha nehnuteľnosti
 • Veľkosť podlahovej plochy
 • Materiálové vyhotovenie nehnuteľnosti
 • Poistná suma

Poloha nehnuteľnosti

Miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza, má výrazný vplyv najmä na poistnú sumu. Väčšina poisťovní má totiž pre regióny stanovené určité minimálne hodnoty pre m² plochy a poistnú sumu určujú podľa nich. Inú hodnotu má nehnuteľnosť v Košiciach či Bratislave a inú napr. v obci Moravany nad Váhom.  Na ocenenie sa využívajú aj tzv. „povodňové mapy“, podľa ktorých sa určuje riziko a poistná suma. V prípade rizikovej oblasti môže poisťovňa danú nehnuteľnosť dokonca odmietnuť poistiť.

Veľkosť podlahovej plochy

Plocha bytu alebo domu, teda veľkosť nehnuteľnosti, odráža jej cenu, a tým pádom aj poistnú sumu. Čím je väčšia podlahová plocha nehnuteľnosti, tým sa zvyšuje aj daná poistná suma a rovnako aj výška poistného. 

Materiálové vyhotovenie nehnuteľnosti

Materiál, z ktorého je nehnuteľnosť postavená, je dôležitým kritériom najmä pri domoch. Drevené domy totiž niektoré poisťovne nepoistia alebo ich poistia len „na výnimku“ či s cenovou prirážkou. Tehlové a panelové stavby sú štandardne poisťované. Materiálové vyhotovenie, pri domoch aj bytoch, je vo väčšine prípadov len otázkou ovplyvňujúcou určenie poistnej sumy, na základe ktorej sa stanovuje výška poistného.

Poistná suma

Samotnú poistnú sumu určujú poisťovne na základe týchto kritérií a po zohľadnení iných aspektov. Výsledná poistná suma sa potom prejaví vo výške poistného. Vždy si však môžete poistnú sumu upraviť, resp. určiť sami , treba však myslieť nato aby nehnuteľnosť nebola podpoistená. Preto odporúčame kontrolu svojich poistných zmlúv podľa blížiaceho sa výročia a porovnať vždy kde je pre Vás ta najvýhodnejšia ponuka.

Prečo je PZPečko.sk najlepšou voľbou?

Ušetrite čas aj peniaze

Ľudský prístup a bezpečie

Všetko pod jednou strechou

Odborné poradenstvo

Ako PZPečko.sk funguje?

Vyplníte údaje v kalkulačke

Vložíte niekoľko základných údajov

Nájdeme Vám dostupné ponuky

Na základe vyplnených údajov ponuky porovnáme

Vyberiete si tú najvýhodnejšiu

Z prehľadného porovnania si zvolíte tú najvýhodnejšiu ponuku pre vás.

Uzavretie zmluvy

Zmluvu si uzatvoríte online. Platbu za zmluvu, uhradíte priamo na účet poisťovne.

Partneri

bezplatné poistné poradenstvo

Potrebujete poradiť?

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Nezabudnite si taktiež pozorne prečítať Najčastejšie otázky.

Články

car crash, phone call, woman-6243099.jpg
Havarijné poistenie
PZPečko.sk

Prečo mať uzatvorené havarijné poistenie?

Prečo mať uzatvorené havarijné poistenie? Prečo mať havarijné poistenie? Veď mám staré auto. Stačí že mám uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Nehodu som nikdy nespôsobil/a. Toto

Read More »