Havarijné poistenie

Porovnajte si cenu havarijného poistenia už za pár minút s tým najlepším krytím škôd pre svoje vozidlo. Najvýhodnejšiu ponuku si môžete okamžite uzatvoriť online.

havaríjne poistenie

O havarijnom poistení

Havarijné poistenie , taktiež nazývané aj Kasko, je majetkové poistenie motorového vozidla, uzatvorené na báze dobrovoľnosti. Podstatou havarijného poistenia je náhrada škody v dôsledku náhodných udalosti (napríklad, havária, vandalizmus, živel, krádež a pod.. ) ktoré sú presnejšie špecifikované v poistnej zmluve.

Štandardne zabezpečuje havarijné poistenie náhradu škody, ktorá vznikla z nasledovných rizík:

 • havária – poškodenie alebo zničenie vozidla (alebo jeho časti) náhodnou udalosťou vzniknutou nečakane mechanickým nárazom alebo stretom s iným motorovým vozidlom alebo predmetom,
 • živel – škody na vozidle spôsobené živelnou pohromou alebo pôsobením nasledujúcich rizík (záplava, povodeň, krupobitie, pád stromu alebo predmetov na vozidlo, víchrica, zosuv pôdy, zemetrasenie, priamy úder blesku, výbuch, požiar,…),
 • krádež – odcudzenie vozidla, jeho častí alebo doplnkovej výbavy vozidla (hliníkových diskov – tzv. elektrónov, autorádia, xenónových svetlometov, kolies, náhradnej pneumatiky a pod.),
 • vandalizmus – úmyselné konanie tretej osoby, krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
 • asistenčné služby.

Okrem vymenovaných rizík,  môže havarijné poistenie kryť aj náhradu škody z nižšie uvedených rizík:

 • poškodenie alebo rozbitie čelného skla alebo všetkých skiel vo vozidle,
 • stret so zverou,
 • poškodenia káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov vo vozidle spôsobených ohryzením alebo prehryznutím hlodavcami.

Taktiež je možné v havarijnom poistení pripoistiť aj doplnkové rizika ako sú napríklad: 

 • čelné sklo – resp. preplatenie spoluúčasti pri rozbití čelného skla ,
 • úraz – smrť úrazom a trvalé následky úrazu prepravovaných osôb v dôsledku havárie,
 • batožina – krádež alebo poškodenie batožiny vo vozidle,
 • náhradné vozidlo – náklady za požičanie náhradného vozidla,
 • pripoistenie nadštandardnej asistencie a právnej ochrany.

Havarijné poistenie je možné uzatvoriť na prakticky na akékoľvek vozidlo, ktoré spĺňa nasledovné:

 • je spôsobilé na prevádzku v zmysle platnej právnej úpravy,
 • v čase uzatvorenia poistenia je v dobrom technickom a prevádzkyschopnom stave s platnou technickou kontrolou a je nepoškodené (nehavarované),
 • má/ bude mať platný technický preukaz (osvedčenie o evidencii),
 • má/bude mať pridelené evidenčné číslo v SR,
 • existujú k nemu všetky originály kľúčov,
 • je vyrobené v SR alebo dovezené zo zahraničia oficiálnym importérom,
 • je individuálne dovezené zo zahraničia (nové i ojazdené),
 • je možné preukázať spôsob jeho nadobudnutia,
 • nepresiahlo poisťovňou stanovený maximálny vek vozidla.

Taktiež je možné navyše poistiť aj doplňujúcu výbavu, ktorá je

 • zabudovaná priamo výrobcom, importérom, alebo predajcom pri prvom predaji motorového vozidla (je zahrnutá v obstarávacej faktúre, prípadne v preberacom protokole),
 • dodatočne nainštalovaná, pričom jej cenu je možné zdokladovať (účtami, faktúrou) alebo sa dá určiť z kalkulačného systému.

Havarijné poistenie uzatvára s územnou platnosťou na geografické územie Európy, tj. na štáty ktoré k Európe patria geograficky a nie napríklad politicky. Do geografického územia Európy niektoré poisťovne nezahŕňajú niektoré štáty bývalého Sovietskeho zväzu (Gruzínsko, Arménsko, ..) alebo napríklad Cyprus, Kanárske ostrovy, Madeira, Ceuta a Melilla, či zámorské územia európskych štátov napríklad Guadeloupe, Grónsko a pod.

Niektoré poisťovne umožňujú získať dodatočnú zľavu na poistnom za zúženie územného rozsahu poistenia len na územie Slovenska, resp. Slovenskej a Českej republiky. 

Rovnako ako pri PZP, aj havarijné poistenie ovplyvňuje škodovosť vodiča .Klienti môžu týmto spôsob dosiahnuť výrazné zníženie ceny poistného, keďže niektoré poisťovne ho uplatňujú až do výšky 70 %.

Pre jeho priznanie – hlavne pri vyššom bonusovom stupni – požadujú poisťovne od klienta doklad o takomto dosiahnutom bezškodovom priebehu. V poslednom období niektoré poisťovne priznávajú pri uzatváraní tohto poistenia určitú automatickú vstupnú výšku bonusu (aj keď klient naň reálne nemá nárok) a zdokladovanie nahrádzajú čestným prehlásením o bezškodovom priebehu.

Udalosti neovplyvňujúce bezškodový priebeh:

 • škodová udalosť, ktorú nezavinil poistený ani osoba, ktorej prenechal vozidlo do užívania, pri ktorej je jednoznačne známy škodca na základe  tlačiva „Správa o nehode“ alebo „Správy polície“,
 • živelná udalosť,
 • zrážka alebo stret vozidla so zverou,
 • poškodenie káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov na vozidle spôsobených ohryzením alebo prehryznutím hlodavcami,
 • poškodenie alebo zničenie zasklenia vozidla spôsobené odletujúcimi kamienkami od vpredu idúceho vozidla,
 • vandalizmus na zaparkovanom vozidle za podmienky, že škodovú udalosť poistník nahlásil na polícii.

Poistná suma je základný parameter pre výpočet poistného pri dojednávaní havarijného poistenia. Poistnou sumou môže byť nová cena vozidla alebo obstarávacia cena vozidla, ktoré sa pre výpočet poistného násobia príslušnou sadzbou poistného, ktorá je daná poisťovňou pre poisťované motorové vozidlo.

Nová cena vozidla – je cenníková hodnota nového vozidla (spolu s DPH) vrátane výrobcom alebo predajcom nainštalovanej doplnkovej výbavy v roku obstarania vozidla. Sadzba poistného pri poistení na novú cenu vozidla je rovnaká bez ohľadu na vek vozidla.

Obstarávacia cena vozidla – je aktuálna hodnota ojazdeného vozidla vrátane výbavy (všeobecná hodnota vozidla) v čase uzatvárania poistnej zmluvy. Stanovuje sa na základe cenníkov akceptovaných poisťovňou. Sadzba poistného pri poistení na obstarávaciu cenu vozidla sa zvyšuje zo stúpajúcim vekom poisťovaného motorového vozidla.

Poistenie na novú cenu vozidla ponúkajú štandardne všetky poisťovne, no poistenie na obstarávaciu cenu je väčšinou výnimkou.

Havarijné poistenie sa uzatvára s určitou výškou spoluúčasti. Spoluúčasť predstavuje sumu, ktorou sa poistený vlastník vozidla podieľa na výške každej škody . Pri poistnej udalosti sa suma predstavujúca výšku spoluúčasti väčšinou dopláca autoservisu alebo je poisťovňou odrátaná z vyplácaného poistného plnenia.

Najčastejšie sa spoluúčasť stanovuje kombináciou percentuálnej výšky spoluúčasti a minimálnej sumy. Najčastejšou spoluúčasťou, ktorú majú v ponuke takmer všetky poisťovne je spoluúčasť 5 %, min. 165 €. To znamená, že poistený sa podieľa na každej škode piatimi percentami z vlastných zdrojov, avšak minimálnou sumou 165 € (tj. do 165 € si hradí všetky škody do sám). Taktiež niektoré poisťovne prišli s pevnou spoluúčasťou 150 €, čo znamená že výška škody nemá vplyv na výšku spoluúčasti. 

Spoluúčasť je možné vybrať od nulovej spoluúčasti (tj. Bez spoluúčasti) až po spoluúčasť 10% a viac. Samozrejme, čím je spoluúčasť vyššia, tým cena poistenia klesá a opačne. 

Poistné plnenie z havarijného poistenia je závislé od toho o aký typ poistnej udalosti a rozsahu poškodenia, ide. 

Poistné plnenie rozlišujeme nasledovne:

 • Totálna škoda, tj. úplné zničenie vozidla – poisťovňa vyplatí sumu vo výške všeobecnej hodnoty vozidla v čase škodovej udalosti, zníženú o dojednanú spoluúčasť a hodnotu použiteľných zvyškov (hodnota vraku, resp. vozidla v poškodenom stave), ktoré ostávajú vo vlastníctve poisteného;
 • Odcudzenie vozidla (krádež vozidla) – poisťovňa vyplatí sumu vo výške všeobecnej hodnoty vozidla v čase škodovej udalosti, zníženú o dojednanú spoluúčasť;
 • Čiastočná škoda, tj. poškodenie vozidla – poisťovňa uhradí sumu zodpovedajúcu primerane a účelne vynaloženým nákladom na opravu poškodeného vozidla, ktoré nesmú presiahnuť všeobecnú hodnotu vozidla, zníženú o výšku dojednanej spoluúčasti.

Primerane vynaložené náklady:

 • Materiálové náklady – maximálne v cene nových originálnych náhradných dielov podľa všeobecne platných cenníkov výrobcu príslušnej značky alebo kalkulačných programov.
 • Náklady na opravu – sú dané časovými normami na opravu, stanovenými výrobcom príslušnej značky a normohodinou práce (autorizovaného servisu), ktorá je obvyklá pre daný región a danú značku (môže byt ohraničená v poistnej zmluve určitým stropom).

Totálna škoda:

 • Vychádza z predpokladu, že je ekonomicky neefektívne (nerentabilné) vynakladať zdroje na opravu vozidla, keď náklady na opravu prevyšujú všeobecnú hodnotu vozidla v čase poistnej udalosti.
 • Z pohľadu väčšiny poisťovní je totálnou škodou v havarijnom poistení, aj keď náklady na opravu vozidla prevýšia určitú hranicu, ktorá je vyjadrená percentom všeobecnej hodnoty vozidla (totálna škoda = zvyčajne 70% – 90% všeobecnej hodnoty motorového vozidla).

Vznikom totálnej škody poistenie zaniká a poisťovňa má právo na poistné z havarijného poistenia do konca poistného obdobia.

Prečo je PZPečko.sk najlepšou voľbou?

Ušetrite čas aj peniaze

Ľudský prístup a bezpečie

Všetko pod jednou strechou

Odborné poradenstvo

Ako PZPečko.sk funguje?

Vyplníte údaje v kalkulačke

Vložíte niekoľko základných údajov

Nájdeme vám dostupné ponuky

Na základe vyplnených údajov ponuky porovnáme

Vyberiete si tú najvýhodnejšiu

Z prehľadného porovnania si zvolíte tú najvýhodnejšiu ponuku pre vás.

Uzavretie zmluvy

Zmluvu si uzatvoríte online. Platbu za zmluvu, uhradíte priamo na účet poisťovne.

Partneri

bezplatné poistné poradenstvo

Potrebujete poradiť?

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Nezabudnite si taktiež pozorne prečítať Najčastejšie otázky.

Články

car crash, phone call, woman-6243099.jpg
Havarijné poistenie
PZPečko.sk

Prečo mať uzatvorené havarijné poistenie?

Prečo mať uzatvorené havarijné poistenie? Prečo mať havarijné poistenie? Veď mám staré auto. Stačí že mám uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Nehodu som nikdy nespôsobil/a. Toto

Read More »