Povinné zmluvné poistenie

Porovnajte si cenu PZP online od všetkých poisťovní naraz. Sami si vyberiete tú najvýhodnejšiu ponuku pre vás. Zaberie vám to doslova len pár klikov a my zariadime zvyšok.

pzp

O povinnom zmluvnom poistení (PZP)

Čo je povinné zmluvné poistenie ?

„PZP“ alebo v celom znení, povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým alebo prípojným vozidlom, musí mať uzatvorené,  každý vlastník motorového vozidla. Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 381/2001 Zb.

Povinné zmluvné poistenie kryje tieto škody:

 • škody na zdraví a náklady spojené s usmrtením osôb,
 • škody na majetku súvisiace so zničením, poškodením alebo odcudzením vecí, náklady na ušlý zisk, a tiež náklady, ktoré vznikajú pri právnom zastúpení pri vymáhaní poistného plnenia.

PZP musí mať uzatvorené každý držiteľ vozidla, zapísaný v  osvedčení o evidencii vozidla alebo majiteľ vozidla alebo jeho prevádzkovateľ, či nájomca leasingu

Povinnosť sa vzťahuje na každé motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo s evidenčným číslom (EČV), taktiež vozidla bez EČV, také ktoré sú určené na prevádzku po cestných komunikáciách.

PZP musí mať motorista dojednané najneskôr v deň zápisu motorového vozidla do evidencie vozidiel a poistná zmluva musí byť platná počas celej doby existencie zápisu.

Poistník si uzatvorí poistnú zmluvu  PZP s príslušnou poisťovňou. V prípade ak, poistený – škodca spôsobí škodu inému tak poškodený svoj nárok na náhradu škody uplatní voči škodcovi. Poistený škodca tento nárok postúpi poisťovni, prostredníctvom nahlásenia poistnej udalosti.  Poisťovňa nárok prešetrí a po jeho ukončení(likvidácií) poistné plnenie vyplatí priamo poškodenému. Poistený v tomto prípade poistné plnenie nedostáva, nakoľko patrí poškodenému.

Zákon stanovuje minimálne poistné sumy, resp. limity poistného krytia takto:

 • 5 000 000 EUR – škody na zdraví a pri usmrtení, bez ohľadu na počet poškodených osôb.
 • 1 000 000 EUR – vecné škody, náklady na ušlý zisk a náklady na právne služby.

Klienti si ale môžu dojednať aj vyššie nadštandardné limity krytia pri vecných škodách až do výšky 10 000 000 EUR.

Súčasťou zmlúv PZP poisťovne poskytujú aj rôzne asistenčné služby. Asistenčné služby najčastejšie zahŕňajú napr. opravu defektu prípadne malej závad priamo na mieste, odťah nepojazdného vozidla, doplnenie paliva alebo jeho odčerpanie, zabezpečenie ubytovania a podobne. Konkrétny rozsah asistenčných služieb a taktiež výšku poistného krytia má každá poisťovňa stanovenú individuálne.

 

Poisťovne ponúkajú v rámci zmlúv PZP aj rôzne druhy pripoistení, častokrát produkt PZP s rôznymi pripoisteniami nazývajú aj ako „malé havarijné poistenie“ 

Medzi najčastejšie pripoistenia patria:

 • Výtlk
 • Stret zo zverou
 • Živel a hlodavec
 • Poškodenie pneumatík
 • Poškodenie čelného skla
 • Úraz dopravovaných osôb
 • Vyšší balík asistenčných služieb ako sú dojednané štandardne

 

Poistná zmluva o PZP obsahuje:

 • Návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy resp. podpísaná poistná zmluva
 • Potvrdenie o uzatvorení PZP – povinný doklad výbavy vozidla
 • Zelená karta – povinný doklad výbavy vozidla
 • Asistenčná karta – obsahuje kontakt na asistenčnú službu a základné informácie o nárokoch v prípade problémov na ceste
 • Poistné podmienky – Všeobecné poistné podmienky, zmluvné dojednania, osobitné dojednania, prílohy, dodatky.

 

Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob ako si uzatvoriť poistnú zmluvu. Po zadaní niekoľkých vstupných údajov PZPečko.sk vygeneruje tie najvýhodnejšie ponuky pre Vás. Stačí si jednoducho vybrať najlepšiu ponuku, vyplniť svoje osobné údaje a informácie o vozidle ( Z osvedčenia o evidencií resp. technického preukazu ) a zaplatíte online priamo poisťovni. Všetky doklady máte ihneď k dispozícii.

PZP môže zaniknúť viacerými spôsobmi:

 • Poistenie zanikne uplynutím doby, na ktorú ste si poistenie dojednali.
 • Poistenie zanikne na základe písomnej výpovede
 • do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy (v súlade s § 800 ods. 2 OZ). Výpovedná lehota je osemdenná a  začne plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede. Jej uplynutím sa poistenie skončí. 
 • ku koncu poistného obdobia. Výpoveď musí byť doručená druhej strane aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Poistenie sa skončí uplynutím posledného dňa poistného obdobia.
 • do jedného mesiaca, odkedy ste oznámili škodovú udalosť. Výpovedná lehota je jeden mesiac a  začne plynúť odo dňa doručenia výpovede. Jej uplynutím poistenie sa skončí.
 • Zánik poistenia nezaplatením
 • Odstúpením od zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 dní od uzatvorenia.
 • Odstúpením od poistnej zmluvy zo strany poisťovne do 3 mesiacov od uzatvorenia.
 • Po odmietnutí poistného plnenia
 • Na základe iných skutočností: zánik motorového vozidla (totálne poškodenie), zmena držiteľa, vyradenie motorového vozidla z evidencie, prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla, vrátení dokladu o poistení pri vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencií, dočasného/trvalého vyradenia z premávky, zmenou nájomcu.

Prečo je PZPečko.sk najlepšou voľbou?

Ušetrite čas aj peniaze

Ľudský prístup a bezpečie

Všetko pod jednou strechou

Odborné poradenstvo

Ako PZPečko.sk funguje?

Vyplníte údaje v kalkulačke

Vložíte niekoľko základných údajov

Nájdeme vám dostupné ponuky

Na základe vyplnených údajov ponuky porovnáme

Vyberiete si tú najvýhodnejšiu

Z prehľadného porovnania si zvolíte tú najvýhodnejšiu ponuku pre vás.

Uzavretie zmluvy

Zmluvu si uzatvoríte online. Platbu za zmluvu, uhradíte priamo na účet poisťovne.

Partneri

bezplatné poistné poradenstvo

Potrebujete poradiť?

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Nezabudnite si taktiež pozorne prečítať Najčastejšie otázky.

Články

car crash, phone call, woman-6243099.jpg
Havarijné poistenie
PZPečko.sk

Prečo mať uzatvorené havarijné poistenie?

Prečo mať uzatvorené havarijné poistenie? Prečo mať havarijné poistenie? Veď mám staré auto. Stačí že mám uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Nehodu som nikdy nespôsobil/a. Toto

Read More »