Našli ste lacnejšie PZP? Tipy, ako jednoducho zrušiť svoje povinné zmluvné poistenie.

Povinné zmluvné poistenie
Ilustračné foto, zdroj: Pixabay.com

S prudkým rastom cien a miery inflácie začínajú ľudia venovať čoraz väčšiu pozornosť svojim výdavkom. Častokrát sú na „rane“ výdavky, ktoré ľudia považujú za tie „menej dôležité“ a preto siahajú po zrušení svojho sporenia či životnej poistky. Na niektorých „povinných“ pravidelných výdavkoch, ako je napríklad paušál za telefón alebo povinné zmluvné poistenie, však môžete ušetriť. Ak ste prišli na to že svoje povinné zmluvné poistenie /PZP/ máte predražené, v tomto článku vám poradíme ako jednoducho je možné svoje nevýhodné PZP zrušiť.

Najčastejší scenár je výpoveď ku koncu poistného obdobia.

Povinné zmluvné poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú. Poistné obdobie je spravidla jeden rok. Poistné je možné platiť aj v iných intervaloch ako ročne. Pokiaľ poisťovňu nepožiadate o zrušenie, poistná zmluva sa v tomto prípade automaticky predlžuje.

Chcete zmluvu zrušiť? Počítajte s tým, že výpoveď musíte doručiť do poisťovne minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Poisťovňa má zákonnú povinnosť zaslať každý rok, minimálne 2 mesiace pred uplynutím poistného obdobia, informáciu o cene pre nové poistné obdobie.

Ďalším krokom by malo byť porovnanie cien, aby ste sa uistili že vaša zmluva je stále výhodná. Netreba však prihliadať na prvotnú cenu, ale aj obsah balíka krytí, ktoré už dnes poisťovne ponúkajú v rámci PZP.

vypočítať PZP
Porovnajte si cenu PZP od všetkých poisťovní naraz. Prehľad všetkých cien už do 2 minút. Garantovaná úspora. Porovnanie je nezáväzné.

PZP môže zaniknúť viacerými spôsobmi.

 • Zánik poistenia uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané. Pri PZP je spravidla dojednanie na dobu neurčitú ako sme spomenuli v článku vyššie.
 • Výpoveď do 2 mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy (v súlade s § 800 ods. 2 OZ). Výpovedná lehota je osemdenná a  začne plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede. Jej uplynutím sa poistenie skončí. 
 • Výpoveď do 3 mesiacov od oznámenia poistnej udalosti.
 • Do jedného mesiaca, odkedy ste oznámili škodovú udalosť. Výpovedná lehota je jeden mesiac a  začne plynúť odo dňa doručenia výpovede. Jej uplynutím poistenie sa skončí.
 • Zánik poistenia nezaplatením.
 • Odstúpením od zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 dní od uzatvorenia.
 • Odstúpením od zmluvy zo strany poisťovne do 3 mesiacov od uzatvorenia.
 • Po odmietnutí poistného plnenia.
 • Alebo na základe iných skutočností ako sú napríklad: zánik motorového vozidla (totálne poškodenie), zmena držiteľa, vyradenie motorového vozidla z evidencie, prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla, vrátení dokladu o poistení pri vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencií, dočasného/trvalého vyradenia z premávky, zmenou nájomcu a pod.

Čo musí obsahovať žiadosť o zrušenie PZP?

Výpoveď musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko poistníka / názov firmy
 • RČ/IČO poistníka
 • adresu poistníka
 • číslo poistnej zmluvy
 • dôvod výpovede
 • podpis poistníka a dátum
 • potrebné prílohy (napríklad pri zmene držiteľa vozidla je to veľký technický preukaz)

Nemusíte sa trápiť, výpoveď zmluvy si jednoducho vygenerujte s naším formulárom na výpoveď poistnej zmluvy. Jednoducho vyplníte povinné údaje, vytlačíte a podpísaný dokument zašlete do poisťovne kde máte zmluvu uzatvorenú.

Ako doručiť výpoveď do poisťovne?

Ako už vieme, výpoveď musí byť písomná. Niektoré poisťovne už umožňujú výpoveď zmluvy doručiť prostredníctvom svojej klientskej zóny.

Pokiaľ klientsku zónu svojej poisťovne nepoužívate, máte tieto možnosti:

 • Poštou – Nezabudnite odoslať poštu ako doporučenú, aby ste mali potvrdenie o podaní zásielky.
 • Elektronicky – V dnešnej dobe už poisťovne bežne komunikujú prostredníctvom e-mailu. Výpoveď svojej zmluvy preto môžete jednoducho odoslať priamo aj touto formou.
 • Osobne na pobočke – Ak máte návštevu svojej poisťovne po ceste. Svoju žiadosť vybavíte priamo tam.
vypočítať PZP
Máte drahé PZP? Porovnajte si cenu od všetkých poisťovní naraz. Najlacnejšie PZP na pár klikov.