Zodpovednosť zamestnanca

Online uzatvorenie poistenia zodpovednosti zamestnanca. Poskytnutie poistnej ochrany v prípade, ak vášmu zamestnávateľovi neúmyselne alebo z nedbanlivosti spôsobíte škodu.

poistenie zodpovednosti zamestnanca

O poistení zodpovednosti zamestnanca

Poistenie zodpovednosti zamestnanca predstavuje ochranu pred škodou, ktorú zamestnanec spôsobí svojmu zamestnávateľovi pri výkone svojho povolania alebo v priamej súvislosti s ním. Ide predovšetkým o škody spôsobené z nedbanlivosti alebo neúmyselne. Jedná sa teda o škody na majetku, zdraví či živote, za ktoré zamestnanec zodpovedá podľa Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka, Zákona o štátnej službe alebo iného právneho predpisu upravujúceho vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. 

Poistenie zodpovednosti zamestnanca môže kryť škody vzniknuté:

 • na zverených či prepravovaných veciach
 • na zverenom majetku zamestnávateľa
 • chybne vykonanej služby
 • chybne vykonanej práce

Poistenie zodpovednosti zamestnanca, však nekryje všetky vzniknuté škody. 

Kryté nie sú napríklad tieto škody:

 • zodpovednosť zamestnanca za zverenú hotovosť, tovar, ceniny, zásoby materiálu alebo iné hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, ak ich prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti
 • škoda, za ktorú poistený zodpovedá podnikajúcej fyzickej osobe, ktorou je manžel, súrodenec, príbuzný v priamom rade, druh/-žka a osoby, ktoré s poisteným žijú v spoločnej domácnosti
 • škoda vzniknutá právnickej osobe, v ktorej má poistený, jeho manžel, súrodenec, príbuzný v priamom rade, druh/-žka alebo osoba, ktorá žije s poisteným v spoločnej domácnosti, majetkovú účasť
 • strata nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov či iných podobných predmetov zverených zamestnancovi na písomné potvrdenie
 • škoda spôsobená úmyselne, ak vznikla nesplnením povinnosti odvrátiť alebo zabrániť zväčšovaniu už vzniknutej škody
 • škoda spôsobená neoprávneným používaním nebezpečných látok
 • škoda spôsobená po požití alkoholického nápoja, návykovej alebo omamnej látky

Toto poistenie sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, ktorí sú v:

 • pracovnom pomere
 • štátnozamestnaneckom pomere
 • služobnom pomere
 • alebo vo vzťahu založenom dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov a pod.)

Zamestnanec, ktorý má záujem si uzatvoriť poistenie zodpovednosti musí byť vo vzťahu s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorej sídlo alebo miesto podnikania je na území Slovenskej republiky. Poistenie zodpovednosti zamestnanca má síce štandardné krytie pre územie Európy, ale v závislosti od druhu a lokality vykonávanej práce je možné krytie tohto poistenia rozšíriť aj na celý svet.

Každá poisťovňa pristupuje individuálne ku konkrétnym rizikám. Rovnako aj v prípade poistenia zodpovednosti zamestnanca poisťovne rozlišujú viaceré faktory, ktoré majú vplyv na jeho krytie a v konečnom dôsledku aj cenu.

Najdôležitejšie faktory, ktoré sa pri poistení zamestnanca posudzujú, sú:

 • povolanie poisteného (osobitnú kategóriu tvoria profesionálni vodiči)
 • krytie škôd spôsobených na vedenom firemnom vozidle
 • krytie škôd spôsobených vznikom nepodarkov
 • krytie škôd na prepravovaných veciach

Výška poistného je priamo závislá od druhu činnosti, ktorú zamestnanec vykonáva.

Na základe tejto činnosti je poistený zaradený do príslušnej rizikovej kategórie. Výšku poistného taktiež určuje aj konkrétna dojednaná poistná suma. Správne dojednaná poistná suma by mala zodpovedať maximálnej výške škody, ktorú má právo zamestnávateľ od svojho zamestnanca požadovať podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Aktuálne sa jedná o štvornásobok priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Táto poistná suma je zároveň aj maximálnym limitom v prípade poistného plnenia. Preto je dôležité si určiť správnu výšku poistnej sumy už pri uzatvorení poistnej zmluvy. Poistenie na vyššiu sumu nemá v tomto prípade praktický žiadny zmysel, nakoľko poisťovňa vyplatí poistné plnenie len do výšky spomínaného limitu.

 

Prečo je PZPečko.sk najlepšou voľbou?

Ušetrite čas aj peniaze

Ľudský prístup a bezpečie

Všetko pod jednou strechou

Odborné poradenstvo

Ako PZPečko.sk funguje?

Vyplníte údaje v kalkulačke

Vložíte niekoľko základných údajov

Nájdeme vám dostupné ponuky

Na základe vyplnených údajov ponuky porovnáme

Vyberiete si tú najvýhodnejšiu

Z prehľadného porovnania si zvolíte tú najvýhodnejšiu ponuku pre vás.

Uzavretie zmluvy

Zmluvu si uzatvoríte online. Platbu za zmluvu, uhradíte priamo na účet poisťovne.

Partneri

bezplatné poistné poradenstvo

Potrebujete poradiť?

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Nezabudnite si taktiež pozorne prečítať Najčastejšie otázky.

Články

car crash, phone call, woman-6243099.jpg
Havarijné poistenie
PZPečko.sk

Prečo mať uzatvorené havarijné poistenie?

Prečo mať uzatvorené havarijné poistenie? Prečo mať havarijné poistenie? Veď mám staré auto. Stačí že mám uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Nehodu som nikdy nespôsobil/a. Toto

Read More »